​​
 
:: អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
១. លោក អេង ច័ន្ទតារាប្រធាននាយកដ្ឋានអត្រានុកូលដ្ឋាន០១៦ ៨៨៨៨៩៧eng.chandaracrdept@gmail.com
២. លោក យឹម សំអុលអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអត្រានុកូលដ្ឋាន០១២​ ៦៥៧ ៨៣៦ysamol_moi@yahoo.com
៣. លោក ហេង សុផាតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអត្រានុកូលដ្ឋាន០៩២ ៨៤៥ ៦៥៦sophat.heng@ncdd.gov.kh
៤. លោក ភូ សុកអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអត្រានុកូលដ្ឋាន០១៧ ៩០០០៨៨g.phousok@gmail.com
 
:: អង្គការ ដៃគូដើម្បីសុខភាពល្អ
១. វេជ្ជ. មាន រតនសម្បត្តិប្រធានកម្មវិធី ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតំលៃ/ព័ត៌មានវិទ្យា០១២​ ៧២៧ ៩១៩msambath@pbhcam.org
២. លោក ហុង រ័ត្នមន្រ្តីផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា០១១​ ៨២០ ៩០៨roithhong@gmail.com
 
:: បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការ និងលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងកិច្ចការអត្រានុកូលដ្ឋាន
បញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានរាជធានី ខេត្ត